به نام خدا

به مدد الهی و نظر به تلاش و همکاری مجدانۀ مسئولان مجله، نشریۀ "پژوهش های اصولی" پس از انتشار شمارگان 24 و 25 خود، حسب مصوبه 453 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی، جلسه 122 تاریخ 1401/02/20 حائز رتبۀ علمی پژوهشی گردید. بر این اساس مقالات این نشریه از شماره 24 پژوهشی قلمداد می گردد

-------------------------------------------------------------------

* در این فصلنامه کلیه مقالات دریافتی با استفاده از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب از نظر اصالت اثر و تعارض در منافع ارزیابی می‌شوند *

سامانه مشابه یاب متون سمیم نور

مشخصات کلی فصلنامه علمی پژوهش های اصولی

 • ناشر:-
 • شاپا چاپی: -
 • شاپا الکترونیکی: -
 • وضعیت دسترسی به مقاله‌ها: دسترسی باز
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • زبان فصلنامه: فارسی 
 • حوزه تخصصی: اصول فقه
 • نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور برای هر مقاله
 • میانگین بازه زمانی فرایند داوری: حداقل 6 هفته
 • میانگین بازه زمانی فرایند بررسی اولیه: 7 روز
 • روش ماخذ نویسی: APA درون متنی
 • ضریب تأثیر (ISC): -
شماره جاری: دوره 10، شماره 35، شهریور 1402، صفحه 9-189 

ابر واژگان