اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله، نشریه پژوهش‌های اصولی، از یک سو، خود را موظف به پاسداری از حقوق مؤلّفان، صاحبانِ آثار و تولیدکنندگانِ محتوا می‌داند و از سوی دیگر باور دارد که می‌باید حافظ حقوق مخاطبان و خوانندگان خویش باشد. لذا برای رعایت این مهم و در راستای همگامی با جامعۀ علمی بنای عملکرد خود را قوانین اخلاق در نشر قرار داده است و سیاست‌های خود را بر همین اساس پایه‌ریزی کرده است.

 

به باور نشریه پژوهش‌های اصولی تمامی افرادی که در روند چاپ یک مقاله درگیر هستند (نویسنده، کادر مجله و داوران) می‌باید قوانین و منشور اخلاقی مجله را پذیرفته و بر مبنای آن عمل کنند. نشریه از قوانین کمیته بین المللی اخلاق در نشر (COPE) پیروی می کند.