فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله

  • دریافت مقاله از طریق سامانه نشریه (همه فرایندهای مربوط به ارسال و پیگری مقاله از طریق سامانه انجام می شود. پذیرش مقاله از طریق پست الکترونیک یا سایر روش ها امکان پذیر نیست)
  • بازبینی و ارزیابی اولیه مقاله توسط دبیر تخصصی: مطابقت با استانداردهای اصلی مجله مندرج در بخش راهنمای نویسندگان (موضوع، استانداردهای ساختاری و شکلی ...)

*در صورتی که موضوع مقاله مرتبط با مجله نباشد، رد خواهد شد.

*در صورتی که مقاله به لحاظ استانداردهای شکلی و ساختاری مطابق الگوی مجله نباشد، جهت اصلاح به نویسنده بازگردانده می شود.

  • ارسال مقاله به سردبیر جهت ارزیابی و مشخص کردن داور (هر مقاله توسط دو داور ارزیابی می‌شود)
  • ارسال موارد اصلاحی و نتیجه داوری به نویسنده
  •  ارسال مقاله به داور نهایی بعد از انجام اصلاحات توسط نویسنده
  • قرار گرفتن مقاله در اولویت انتشار
  • ویراست مقاله
  • ارسال نتیجه ویراستاری و اصلاحات مربوط به نویسنده
  • صفحه آرایی مقاله
  • ارسال مقاله قبل از انتشار به نویسنده جهت تایید نهایی

قابل توجه پژوهشگران محترم:

1- مقاله ارسالی باید مسأله محور، نوآورانه و شامل نتایج علمی جدید باشد.

2-کلیه مقالات ارسال شده به مجله‌ی «پژوهش‌های اصولی»، قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم‌افزار مشابه‌یاب بررسی و همانندجویی خواهند شد.

3- دیدگاه‌های مطرح شده در مقالات بیانگر دیدگاه نویسنده (نویسندگان) بوده و پذیرش مقاله به معنای تأیید دیدگاه نویسندگان نمی‌باشد.

4- قبل از ارسال مقاله به تناسب موضوع مقاله با محورهای درج شده در بخش اهداف و چشم انداز مجله توجه فرمایید.

5- در مقالات مستخرج از پایان نامه یا رساله، ذکر نام استاد (اساتید) راهنما الزامی است.

6- سردبیر و اعضای هیأت تحریریه مجله در ویرایش علمی مقالات آزاد هستند.

7- رعایت اصول اخلاقی پژوهش همچون: امانت‌داری، پرهیز از جعل، تحریف و سرقت علمی در نوشتار الزامی است.

8- رعایت اصول داوری از جمله: ‌بی‌طرفی، انصاف در نقد و رازداری الزامی است.

9- ترجمه مقالات بدون نقد و تحلیل قابل چاپ نیستند.

10- مقاله نباید به مجله دیگر ارسال شده یا در نوبت چاپ قرار گرفته باشد.