اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه

  1. نشر و معرفی عالمانه و منطبق با اصول و قواعد علمی ناظر به نیازهای دانش اصول فقه و اجتهاد
  2. ایجاد فضا و میدان فراخ مناسب ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی متخصصان
  3. بستر سازی تأملات و تعاملات اندیشورزان در باب مباحث بینا رشته­ای اصول و علوم دیگر
  4. بررسی و تبیین مسائل، شبهات و دغدغه­های مربوط به اصول فقه و بستر سازی مناسب برای نقد و نظر عالمانه
  5. ترسیم ابزارهای درست استنباط و روش­های اجتهاد پویا
  6. ایجاد محیط علمی مبتنی بر رحل مسأله
  7. مطالعه تطبیقی و مقارن مکاتب اصولی به منظور تبیین و توسعه جریان اجتهادی و نهاد فقاهت
  8. معرفی، نقد و بازپژوهش مباحث و متون اصولی و اطلاع رسانی درباره آنها
  9. انتقال یافته­ها، ایده­ها، تجارب علمی و نوآوری­های پژوهشی در قلمرو اصول و علوم وابسته به آن
  10.  هدایت و حمایت از پایان نامه های سطح چهار حوزه علمیه و رساله دکترا در این رشته