نگاهی تحلیلی به چیستیِ حقیقت حکم شرعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مسأله حقیقت حکم شرعی از جمله مسائلی است که اندیشوران اصولی معاصر بسیار بدان توجه کرده‌اند و دیدگاه‌های گوناگونی درباره آن ارائه داده‌اند؛ اما این نکته که مراد از حقیقت حکم شرعی چیست، در کلمات ایشان به صراحت نیامده است. در حقیقت به این نکته توجهی نشده که ممکن است دیدگاه‌های مطرح شده، هر یک از زاویه‌ای به تحلیل حقیقت حکم شرعی پرداخته باشند و بر این اساس، ممکن است همه یا بیشتر تحلیل‌های ارائه شده، هر یک از جهتی صحیح باشند. در پژوهش پیش رو برای نخستین‌بار با تحلیل کلمات اصولیان درباره حقیقت حکم شرعی، این نتیجه حاصل آمده است که می‌توان حقیقت حکم شرعی را از حیثیت‌ها و جهت‌های گوناگون تحلیل کرد و بر این اساس حقایق مخلتفی برای آن تصویر کرد.

کلیدواژه‌ها