واکاوی قاعده «التفصیل قاطع للشرکة»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام

2 استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم

چکیده

اگر در لسان دلیل بین چند موضوع یا حالت تفصیل صورت‌گرفته باشد، پی می‌بریم که احکام آنها یکی نیست و اگر همه حکم واحد داشتند وجهی برای تفصیل وجود نخواهد داشت. در کلام بسیاری از فقهاء قاعده «التفصیل قاطع للشرکة» مورداستفاده قرار گرفته است و در نگاه ابتدایی می‌توان ادّعا کرد این قاعده از مسلّمات است، ولی علماء آن را در مباحث فقهی و اصولی خود موردبحث و بررسی قرار نداده‌اند.
ازآنجایی‌که این قاعده در مقام استظهار از روایات از اهمّیت بسزایی برخوردار است، پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا این قاعده حجت است یا خیر؟ ظاهر کلمات علماء حجیت این قاعده است.
با توجه به مواردی که در کلامِ متکلّم از این قاعده استفاده شده، سه مصداق برای آن ذکر گردیده، بعضی مصادیق دارای چند فرض هستند که بعد از تحلیل و بررسی هر مصداق و ذکر مستندات آن، این نتیجه به دست آمده که به جز مصداق اخیر، سایر مصادیق حجت هستند اما دلیل حجیت هر یک متفاوت با دلیل حجیت دیگری است.

کلیدواژه‌ها