اعتبار سنجی مانعیت فهم مشهور در برابر برداشت مجتهد از متن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه

2 دانش پژوه درس خارج حوزه علمیه قم

3 دانش پژوه درس خارج حوزه علمیه قم، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

چکیده

یکی از مهمترین اموری که فقیهان در مباحث خود به آن توجه دارند و در فرآیند استنباط به ان تمسک میکنند، بحث فهم مشهور از متون است. بدین بیان که اگر فهمی که مشهور از متن داشته‌اند با فهم مجتهد از متن متفاوت باشد، آیا فهم و برداشت مشهور می‌تواند مانع حجیّت فهم مجتهد شود؟ در این نوشتار به روش توصیفی_ تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای بر پاسخ دادن به این مهم کوشش شده، لذا ابتدا ادله حجّیت ظهور بیان شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، شمول آن نسبت به فرض اعراض مشهور از فهم مجتهد بررسی شده و حجیّت فهم مجتهد (در فرض مخالفت مشهور) به واسطه یقین، اطمینان، انسداد، سیره عقلا، سیره متشرعه، روایات و آیات، مورد بررسی قرار گرفته است و درنتیجه موارد حجیت و عدم حجیت فهم مجتهد تمییز داده شده است.

کلیدواژه‌ها