بازاندیشی ملاک مسئله اصولی با رهیافتی به مکتب اصولی محقق نائینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم، استاد حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس فارابی دانشگاه تهران،

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوقاسلامی، دانشگاه قم

چکیده

ابزار تعریف علم اصول یکی از رویکردهای شناخت مسئله اصولی است. به دلیل اهمیت این مسئله بیش از ده تعریف توسط اصولیین ارائه گردیده که هر کدام کوشیده تا تعریفی جامع و مانع از علم اصول ارائه دهد و در ضمن آن، مسئله اصولی نیز شناخته شود. از آنجا که این تعاریف منطقی نبوده، نزاع در آن لفظی انگاشته می‌شود. به طور مشخص تعاریف علم اصول سنجه‌ای دقیق برای تشخیص مسئله اصولی نیست. لذا ضروری است که رویکرد متفاوتی نسبت به ملاک مسائل علم اصول در پیش گرفت. گذر از تعاریف علم اصول و تاکید بر ارائه ملاک، رویکردی نوین برای سنجه مسئله اصولی است. توجه به کلیت و شمولیت مسائل علم اصول در فرآیند استنباط و جهت گیری خاص در ارائه یک ضابطه واحد فراگیر برای مسئله اصولی از ویژگی های نگرشی مکتب نائینی شمرده می‌‌شود. لذا مطالعه و تحلیل و بررسی این مکتب می‌‌تواند منجر به ارائه ملاک دقیق و ضابطه‌مند گردد. پژوهش حاضر از روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای برای گردآوری اطلاعات استفاده کرده است.

کلیدواژه‌ها