بررسی حجیت ادله عقلی در کشف مقاصد شریعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش پژوه سطح 4 (رشته فقه و اصول) جامعة الزهرا سلام الله علیها

2 عضو هیئت علمی جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله

چکیده

به کارگیری مقاصد شریعت در فرایند استنباط احکام شرعی، یکی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های دانش اصول فقه است که پرداختن به زوایای مختلف آن، زمینه بهره مندی صحیح از مقاصد را در کشف حکم شرعی فراهم می نماید. بررسی راههای کشف مقاصد شارع، در پیشبرد این هدف کمک شایانی می‌نماید و یکی از این راهها، ادله عقلی کشف مقصد شرع است. از این روی، در این نوشتار استقرا، سبر و تقسیم و مناسبت حکم و موضوع به عنوان راههای کشف مقصد مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه دست آمد که این ادله به صورت مستقل، ایجاد یقین یا ظن معتبر نمی‌نماید، بنابراین در کشف مقاصد شریعت، دلیل مستقلی به شمار نمی‌آید بلکه با تایید نص یا اجماع محصل، اطمینان به مقصد کشف شده را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها