نگاهی جدید به مباحث علم أصول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 "بنابراین، موضوع علم بلاغت لفظ خاص از یک زبان خاصی نیست؛ بلکه موضوع این علم دامنه و میدان معانی و تحلیل آن و بیان امتیازات آن است، و معانی ذهنیه و هیأت و قالب آن لغت مشترک بین تمام افراد بشر است و مختص به عرب، فارس و یا فرنگ نخواهد بود. همچنین این بحث در مورد علوم قرآنی نکات مفیدی را بیان می‌کند و این که ساختار ادب قرآن در مستوای معانی ذهنی است که به عنوان لغت مشترک بشری استفاده می‌شود و اختصاص به زبان عربی ندارد تا چه رسد به مدارج و طبقات معانی تفهیمیه و جدیه و مفاهیم تأویلیه باطنیه. اما توضیح مطلب: مجموعه اولی ـ یعنی مباحث دلالت ـ در مورد معانی داخل در قضایای قانونی و به عنوان مفردات این قضایا بحث می‌کند، یعنی در مورد معنی بما هو هو و خصوصیات آن صحبت می‌نماید؛ ولی مجموعه دوم ـ یعنی مباحث حکم و عالم اعتبار ـ در مورد معنی بما هو موجود و حاصل یعنی معنی به وصف این که وجود و حصول دارد صحبت می‌کند، البته این وجود و ثبوت معنی در عالم اعتبار عقلائی یا عالم اعتبار شرعی مورد بحث است. این جماعت خود به حسب مراحل بحث در حکم و عالم اعتبار حکم به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند؛ مثلا شهید اول قدس‌سره و شیخ جعفر کاشف الغطاء قدس‌سره در روش فقهیشان ویژگی معادلات و ملازمات قانونی ـ یعنی رسیدن به نتایج از طریق ملازمات معادلاتی عام در احکام به وسیله علاقات و ارتباطات بین منظومه قوانین ـ به چشم می‌خورد."