مفهوم تعلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد سطوح عالی

2 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه

چکیده

این نوشتار در صدد تبیین، تحلیل و نقد مفهوم تعلیل است. در بررسی مفهوم تعلیل چهار دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول پذیرش مفهوم به نحو کلی است که به دلیل اجماع و ظهور جمله در انحصاری بودن علت و بازگشت جمله تعلیلیه به جمله شرطیه تمسک شده است. دیدگاه دوم عدم پذیرش مفهوم به نحو کلی است که برای اثبات این ادعا به بازگشت تعلیل به لقب یا وصف استدلال شده است؛ و نیز عدم ظهور علت در انحصار ابتلای به تعارض نیز به عنوان دلیل دیگر ذکر شده است. دیدگاه سوم تفصیل منسوب به شیخ انصاری رحمه الله است که بین تعمیم و تخصیص فارقی بیان نموده و مفهوم را با تفصیل خاص خود می‌پذیریند و قول چهارم پذیرش مفهوم فی الجمله می‌باشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه می‌رسد که نظر صحیح، مفهوم فی الجملۀ داشتن برخی از تعلیل هاست، از این رو تعلیل ظهوری در مفهوم بالجملۀ نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها