علم اصول، منطق علوم و معارف دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

"علم اصول،منطق علوم و معارف دینی محمد سند در روند تکاملی اصول،هریک از نظام‌های اصولی و مکاتب وابسته به آن، سعی داشته‌اند تعریفی فراگیر برای این علم ارائه دهند که خود بخشی از کتب اصول را پر کرده است. ولی یک نکته در آن بسیار حایز اهمیت است و آن این‌که چگونه بین کشف و شهود رحمانی و کشف شیطانی امتیاز دهیم؟حجیت مکاشفات رحمانی و میزان روشنگری آنها از حقایق و واقعیات به چه کیفیت است؟و این خود یکی از مباحث کلیدی عرفان است و بزرگان این طریق متذکر آن شده‌اند که باید مکاشفات و شهودات،بر کتاب و سنت عرضه شوند تا بتوان برای آنها درجاتی از حجیت قایل شد و این‌جاست که عرصۀ جولان علم اصول است. بسیار بجاست تعبیری را از استاد محقق،مرحوم آقا میرزا هاشم آملی(ره)نقل کنم که ایشان از استاد خود مرحوم آقا ضیاء عراقی نقل می‌فرمود که:«علم اصول،پاسبان و نگاهبان دین است»چرا که موازین اصولی بر روند حرکات فکری تمام علوم دینی سیطره دارد و میزان صحت و سقم استدلالات حوزه‌های مختلف دینی است."

کلیدواژه‌ها