بررسی تعداد احکام تکلیفی و ملازمه بین آنها

نویسنده

چکیده

این نوشتار به این مطلب میپردازد که حقیقت حرمت، طلب ترک است یا زجر؛ به این و هم چنین از این مطلب سخن به میان آمده » باید ن « است یا » نباید « ، معنا که معنای نهی که آیا در ترک واجب، مفسده و در ترک حرام، مصلحت هست یا خیر؟در این رابطه ضمن بررسی وجوه گوناگون، همچنین اقوال مختلف در اقتضاء امر به شیء نسبت به ضدّ عام مورد بحث و نقد و بررسی قرار گرفته است. لازمه برخی از اقوال، انکار پنجگانه بودن تعداد احکام تکلیفی است و عملا احکام تکلیفی از سه حکم تجاوز نخواهد کرد.

کلیدواژه‌ها