قاعده حجیت انصراف و کارایی آن در مسائل مستحدثه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

از جمله مباحث مهم باب الفاظ علم اصاول که در ابواب و مسائل گوناگون فقه، کاربرد دارد و از موضاوعات مورد ابتلاء فقها محساوب میشود، قاعده انصراف است که از جمله استظهار ضامن تبیین و بررسای تعر یف، » قاعده انصاراف « لفظی میباشاد. این مقاله در مقام بازخوانی اقساام و مناشایء انصاراف به بررسای حجیت این اقسام پرداخته، تلاش میکند ضمن اشا ره به برخی از کاراییهای این قاعده در برخی از مساااائل مساااتحدثه به چگونگی کاربرد آن در فقه بپردازد. این نوشتار در دو بخش سامان پذیرفته است: در بخش اول که ماهیت اصولی دارد، نوعی سازماندهی از دیدگاههای اصولیان را فراهم کرده و نکاتی در تحلیل بحث افزوده و در نهایت با اشااراف به دیدگاههای جدید به نوعی جمعبندی رساایده اساات و در بخش دوم که ماهیت فقهی دارد، کارایی قاعده حجیت انصااراف در حل مسائل مستحدثه را با ذکر نمونههایی نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها