علم اصول بر پایه نقد اعتباریات و تحقیق عناصر و قضایای حقیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در باب هویت علم اصول چند دیدگاه وجود دارد: یک دیدگاه، علم اصول را از علوم اعتباری میداند و دیدگاه دیگر علمی حقیقی. در هر دو صورت، علم اصول بر مبنای نهادها و ملاکات حقیقی نهاده شده است. به نظر نویسنده مسائل علم اصول از سه بخش: دلالات و اکتشافات، احتجاجات و تنجیزات (به همراه متمم آن، تعادلات و ترجیحات)، و ت وظیفات تشکیل شده است که در هیچکدام از اینها موضوع و محمول و رابطه اعتباری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها