بررسی حجّیّت إطمینان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

به رغم آنکه بخش عمده‌ای از علم اصول به بحث از چیستی، حجیت و احکام مربوط به قطع و ظنّ و شکّ اختصاص دارد، ولی به نظر می‌رسد بحث پیرامون «اطمینان» به تفصیل مورد بررسی کافی قرار نگرفته است. این در حالی است که بحث از حجّیّت اطمینان و زوایای مختلف آن ثمرات زیادی به دنبال دارد.
این رساله در شش فصل پیرامون جهات مختلف مربوط به اطمینان را مورد بحث قرار داده است. از دیدگاه این نوشتار، إطمینان حجّت است و حجیت آن تنها در نماز، لقطه و شهادت مصداق ندارد؛ زیرا در این موارد سیره عقلاء بر حجّیّت اطمینان، مورد ردع قرار گرفته است. همچنین این نوشتار ادلّه سه گانه‌ای که برای حجّیّت اطمینان اقامه شده است را مورد بررسی و سنجش قرار داده است.

کلیدواژه‌ها