حجّیت تقریر معصوم از دیدگاه اصولیان شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله تقریر معصوم و شؤون مختلف آن، مورد بررسی قرار گرفته است. این رساله مشتمل بر شش فصل می‌باشد. فصل اوّل، تعریف لغوی و إصطلاحی تقریر است. در فصل دوم به تقسیم‌های مختلف تقریر پرداخته شده است. در فصل سوم، أحکام شرعی که می‌توان از تقریر استفاده کرد، مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم، راجع به ادلّه حجّیت تقریر می‌باشد. فصل پنجم مربوط به شرایط حجّیت تقریر است و فصل ششم و پایانی از اطلاق نداشتن تقریر بحث شده است.

کلیدواژه‌ها