رابطه علم اصول و فلسفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در علم اصول، شاهد استفاده از دو قسم مسائل عقلی هستیم. بخشی از مسائل عقلی مطرح در علم اصول، خود از مسائل این علم بوده و به مثابه مقدمه فقه می‌باشند و قسمی دیگر از آنها مبدأ تصدیقی برای برخی از مسائل اصولی بشمار می‌روند. این نوشتار به برخی از مسائل عقلی مطرح شده در کتب موجود در علم اصول می‌پردازد اعم از این که مقدمه فقه باشند یا اینکه موجب حصول قدرت بر تحصیل مبدأ تصدیقی و اقامة حجت برای مسأله فقهی باشند.

کلیدواژه‌ها