نقل در دلالت الفاظ و افعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این نوشتار به بررسی تفصیلی حقیقت نقل، ارتجال و اشتراک و عوامل ایجادکننده‌ی آنها و نیز تقسیم بندی‌های منقول به اعتبارات مختلف می پردازد. افزون بر بحث نقل الفاظ، نقل فرهنگ‌ها و شرایط نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین بعد از ذکر عوامل نقل، به بررسی تطبیقی آن به معنای مشخّص کردن وجود نقل و محدوده‌ی زمانی نقل به واسطه‌ی این عوامل پرداخته شده است. در نهایت، أصل عدم نقل با تقریرهای چهارگانه‌اش در مواردی که اصل نقل، مشکوک و نیز در  مواردی که تاریخ آن مشکوک است، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها