تحقیقی در باره‌ی علّت و حکمت در احکام شرعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این نوشتار به بررسی و تحلیل مسئله‌ی علّت و حکمت در احکام می‌پردازد. یافته‌های اصلی این تحقیق عبارتند از:
1)    ارائه‌ی مفهوم‌شناسی از دو مفهوم علّت و حکمت؛
2)    تعیین اصل اوّلی در مسئله در فرض شک در علّت یا حکمت بودن تعلیل؛
3)    ارائه‌ی چارچوب مرجعی برای تشخیص علّت از حکمت و تعیین مواردی که علّت یا حکمت می‌توانند معمّم یا مخصّص حکم باشند. 

کلیدواژه‌ها