امکان جانشینى امارات و اصول، مقام قطع موضوعی

نویسنده

چکیده

تردیدی در جانشینی امارات و اصول در مقام قطع طریقى محض نیست؛ اما در مورد جانشینی ظنون مقام قطع موضوعی این پرسش مطرح است که آیا می‌توان با یک خطاب واحد دو تنزیل را انجام داد؛ یعنی هم ظن را جانشین قطع در آثار قطع کرد و هم مؤدا را جانشین واقع نمود.
شیخ انصاری1 تنزیل امارات و اصول را در مقام قطع صفتى نمى‏پذیرد، اما معتقد است که امارات و ظنون می‌توانند جانشین قطع موضوعی طریقى شوند. محقق خراسانی معتقد است که ظنون و امارات ثبوتاً نمی‌توانند جانشین قطع موضوعى طریقی شوند. محقق اصفهانى1 ضمن رد دیدگاه محقق خراسانی، نهایتاً در محال دانستن این که با خطاب واحدی مثل «الظنّ کالقطع» بتوان دو تنزیل را انجام داد، با محقق خراسانی، هم عقیده است. از نظر استاد لاریجانی امارات چه به لحاظ اثباتى و چه به لحاظ ثبوتى می‌توانند جانشین قطع موضوعى شوند. این نوشتار به تبیین، بررسی و سنجش دیدگاه‌ها در این خصوص می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها