اصول فقه احکام ثابت و متغیر در روایات (قسمت دوم)

نویسنده

چکیده

فقیه برای شناخت ثبات و تغییر حکمِ مستفاد از روایات باید سه مرحله را بپیماید: در مرحله نخست باید اصل اولی در ثبات و تغیر حکم مستفاد از روایت را تأسیس کند؛ در مرحله دوم باید قرائن ثبات و تغیر حکم را جمع‌آوری کند؛ و در مرحله سوم باید تعاضد و تعارض قرائن را بررسی نماید. دو بحث اصل اولی و قرائن تغیر حکم، در شمارۀ پیشین این فصلنامه(ش8) ارائه شد. در این شماره، قرائن ثبات و نیز مرحلۀ سوم بیان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها