بحثی پیرامون «اخبار من بلغ»

نویسنده

چکیده

در مباحث علم اصول در ذیل بحث از استحباب احتیاط و بحث از حجیت خبر واحد، مجموعه روایاتی تحت عنوان «اخبار من بلغ» مورد بحث قرار می‌گیرد. در دو قسمت این مقاله در بیش از ده محور به ابعاد مختلف مربوط به این اخبار پرداخته شده است. پیش از این در قسمت اول در مورد احتمالات داده شده در دو محور، در مورد مفاد و مدلول «اخبار من بلغ» و نیز در مورد ثمرات فقهی مترتب بر این احتمالات سخن بمیان آمد. این قسمت از این مقاله به مباحثی پیرامون حدود و دایرة مفاد «اخبار من‌ بلغ»، دائرة شمول این اخبار نسبت به مکروهات، نکتة انصراف «اخبار من بلغ» از خبر مقطوع الکذب، فتوای فقیه بر اساس «اخبار من بلغ»، اینکه آیا ابلاغ استحباب در «اخبار من بلغ»، اعم از مدلول مطابقی خبر است؟، اینکه آیا «اخبار من بلغ» فتوای فقیه را هم شامل می‌شود؟ و بالاخره در مورد ثمرات بار بر استحباب نفسی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها