نویسنده = رضا پورصدقی
نگرشی انتقادی به قاعده «حذف المتعلّق یفید العموم»

دوره 8، شماره 29، اسفند 1400، صفحه 87-112

سعید سبوئی جهرمی؛ رضا پورصدقی؛ سید رضا تقواییان


جریان استصحاب در شبهات مفهومیه

دوره 8، شماره 26، خرداد 1400، صفحه 121-138

رضا پورصدقی؛ محمد رضا شبان