کلیدواژه‌ها = «لوازم دلیل اصل
تحلیل تطبیقی لوازم دلیل اصل عملی

دوره 8، شماره 27، شهریور 1400، صفحه 71-96

سید حسین منافی؛ امیر حسین قاسمی سپرو