کلیدواژه‌ها = یتقدم حکمه علیه عنوانا ثانویا
الحکم الأولی و الثانوی

دوره 2، شماره 6، اسفند 1382، صفحه 52-63

السید علی اکبر الحایری،