کلیدواژه‌ها = استعمال لفظ در اکثر از یک معنا
چند تطبیق اصولی در فقه

دوره 5، شماره 17، خرداد 1392، صفحه 82-100

سید صادق محمدی