نویسنده = روح الله فروغی
دیدگاه محقق اصفهانی; در انکار اراده تشریعی

دوره 8، شماره 27، شهریور 1400، صفحه 1-30

روح الله فروغی


احکام اعتباریات از دیدگاه محقق اصفهانی

دوره 6، شماره 25، اسفند 1399، صفحه 33-46

روح الله فروغی