کلیدواژه‌ها = عموم
نگرشی انتقادی به قاعده «حذف المتعلّق یفید العموم»

دوره 8، شماره 29، اسفند 1400، صفحه 87-112

سعید سبوئی جهرمی؛ رضا پورصدقی؛ سید رضا تقواییان