کلیدواژه‌ها = قبح
تحلیل موضوع قاعده «قبح عقاب بلابیان»

دوره 6، شماره 25، اسفند 1399، صفحه 9-32

صادق آملی لاریجانی


واکاوی مناسبات «حسن و قبح» و «مصلحت و مفسده» مبتنی بر رویکرد شهید صدر (ره)

دوره 6، شماره 24، آذر 1399، صفحه 121-144

حسن لاهوتیان؛ بهروز محمدی منفرد


دور العقل

دوره 2، شماره 4 و 5، شهریور 1382

جعفر السبحانی