کلیدواژه‌ها = اصالةالوقف
پاسخ نقدهای نظریه حق‌الطاعه

دوره 6، شماره 25، اسفند 1399، صفحه 47-68

محمد زروندی رحمانی