کلیدواژه‌ها = استنباط فقهی
پیوستگی اجتهاد فقهی و اصولی با دانش بلاغت

دوره 6، شماره 23، آذر 1393، صفحه 78-95

امیر دیوانی


سازمانواره اصول فقه

دوره 1، 2و3، خرداد 1382، صفحه 20-38

علی عابدی شاهرودی