کلیدواژه‌ها = مرتبة فعلیت و مرتبة تنجز
مراتب حکم از دیدگاه محقق خراسانی1

دوره 4، شماره 13، خرداد 1391، صفحه 51-74

سید حمیدرضا حسنی