کلیدواژه‌ها = عقل و شرع
زبان عقل

دوره 4، شماره 16، اسفند 1391، صفحه 73-110

امیر دیوانی