نویسنده = سید علی علوی قزوینی
پژوهشی درباره اصالةالحظر و اباحه با اصالةالاحتیاط و برائت

دوره 8، شماره 28، مهر و آبان 1400، صفحه 67-92

سید علی علوی قزوینی؛ منوچهر خدارحمی؛ سعید خدادادی