نویسنده = علی عابدی شاهرودی
شرح و نقد نظریه اعتباریّات

دوره 5، شماره 18، شهریور 1392، صفحه 7-25

علی عابدی شاهرودی


سازمانواره اصول فقه

دوره 1، 2و3، خرداد 1382، صفحه 20-38

علی عابدی شاهرودی