نویسنده = امیر دیوانی
پیوستگی اجتهاد فقهی و اصولی با دانش بلاغت

دوره 6، شماره 23، آذر 1393، صفحه 78-95

امیر دیوانی


زبان عقل

دوره 4، شماره 16، اسفند 1391، صفحه 73-110

امیر دیوانی