نویسنده = علی حسینی‌فر
نقدی بر نظریه‌ تلازم قبح فاعلی و استحقاق عقاب در مکتب اصولی شهید صدر

دوره 9، شماره 30، خرداد 1401، صفحه 103-124

کریم کوخایی‌زاده؛ علی حسینی‌فر؛ نبی سبحانی