دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تابستان 1400، صفحه 1-172