نمایه نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پورصدقی، رضا جریان استصحاب در شبهات مفهومیه [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 121-138]
 • پیوندی، مصطفی قبح العقاب أو حقّ الطاعة أو استئناف مسلک ثالث؟ تحدید هویّة الاصل العملیّ العقلیّ عند الشکّ فی التکلیف [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 28-73]

ت

 • ترابی، مرتضی نظریة تطور «الظهور» فی اللغة و التمییز بین «الظهور اللّبی» و«الظهور القشری» [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 16-30]
 • ترابی، مرتضی حقیقة الوضع فی الاسماء و الحروف (نظریة تکمیلیة) [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 7-30]

ح

خ

 • خاکساری، الهه ادله حجیت عرف و نقد دلایل آن در مذاهب اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 150-180]
 • خدادادی، سعید پژوهشی درباره اصالةالحظر و اباحه با اصالةالاحتیاط و برائت [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 67-92]
 • خدارحمی، منوچهر پژوهشی درباره اصالةالحظر و اباحه با اصالةالاحتیاط و برائت [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 67-92]
 • خسروی، احمد رضا تأملی در ضوابط عدم حصر شبهه [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 138-160]
 • خوشنودی، هادی پژوهشی تطبیقی پیرامون ویژگی‌های مکاتب اصولی (سامراء،کربلا، نجف و قم) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 145-170]

د

 • درایتی، حمید نگاهی تحلیلی به چیستیِ حقیقت حکم شرعی [دوره 7، شماره 25، 1399، صفحه 95-116]
 • دهقانی، محمد راوی الحدیث لا یُغنی عن الفقیه باعتراف أهل الحدیث (موافقة الأخباریین فی لزوم الاجتهاد و التقلید) [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 21-44]
 • دیوانی، امیر زبان عقل [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 73-110]
 • دیوانی، امیر پیوستگی اجتهاد فقهی و اصولی با دانش بلاغت [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 78-95]
 • دیوانی،، امیر؛ اصول دین و دیانت در دانش اصول فقه [دوره 6، شماره 21، 1393]

ر

 • رجبی،، حسین؛ واکاوی جایگاه حیات در اجتهاد و تقلید [دوره 6، شماره 22، 1393]

ز

س

 • سائلی، علی بررسی حجیت ادله عقلی در کشف مقاصد شریعت [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 145-166]
 • سبحانی، جعفر الخطابات القانونیة ودورها فی مسائل الأُصولیة [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 7-35]
 • سبحانی، جعفر فلسفه اصول فقه [دوره 5، شماره 20، 1392]
 • سبحانی، جعفر مقالات عربیة: مسلک حق الطاعة بین الرفض و القبول [دوره 1، 2و3، 1382، صفحه 112-133]
 • سبوئی جهرمی، سعید تأملی در ضوابط عدم حصر شبهه [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 138-160]
 • سرخه، علی پیشینه تاریخی مسأله مشتق [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 75-105]
 • سعیدی روشن، محمدباقر وضع‌گروی و نظریة معنا [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 113-145]
 • سلیمانی درچه‌ای، ابراهیم تداخل الأسباب و المسببات [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 53-82]
 • سند، محمد علم اصول، منطق علوم و معارف دینی [دوره 1، شماره 1، 1381]
 • سند، محمد نگاهی جدید به مباحث علم أصول [دوره 1، 2و3، 1382، صفحه 101-111]
 • سند،، محمد نقش روایات در امور اعتقادی [دوره 2، شماره 4 و 5، 1382]
 • سند،، محمد نقش روایات در امور اعتقادی [دوره 2، شماره 6، 1382، صفحه 26-51]

ش

 • شـاکری، بلال لزوم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 104-130]
 • شـاکری، بلال بررسی موارد نقض قاعده تبعیت احکام از ملاکات [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 123-152]
 • شاکری، بلال ماهیت انقلاب نسبت (نگاهی نو به روش‌شناسی ملااحمد نراقی در حل تعارضات) [دوره 6، شماره 24، 1399]
 • شاکری، بلال نگاهی تحلیلی به چیستیِ حقیقت حکم شرعی [دوره 7، شماره 25، 1399، صفحه 95-116]
 • شاکری، بلال نگاهی انتقادی به حجیت ذاتی قطع [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 43-70]
 • شبان، محمد رضا جریان استصحاب در شبهات مفهومیه [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 121-138]
 • شعبانی موثقی، حبیب الله روش‌شناسی علم اصول فقه [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 129-159]
 • شمس، سیدحسین رابطه علم اصول و فلسفه [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 7-71]
 • شوشتری، مهدی پژوهشی تطبیقی پیرامون ویژگی‌های مکاتب اصولی (سامراء،کربلا، نجف و قم) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 145-170]
 • شیرخانی، محسن کاوشی اصولی پیرامون جبران ضعف دلالت با تمسک به فهم مشهور [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 97-116]
 • شیرخانی، محسن اعتبارسنجی نفی حکم ثالث از ره‌آورد اخبار متعارض (با رویکردی بر دیدگاه محقق نائینی) [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 45-66]

ص

ط

 • طاهری، محمد حسین تحلیلی از حکومت باب تعارض [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 117-144]
 • طاهری، محمد حسین پژوهشی پیرامون مراتب حکم تکلیفی [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 93-120]
 • طیب حسینی، سید محمود بررسی پیشینه و سیر تحول در مسأله استعمال لفظ در بیش از یک معنا [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 38-69]
 • طیب حسینی، سید محمود نقد و بررسی دیدگاه آیة‌الله سید مصطفی خمینی (ره) در باب استعمال لفظ در بیش از یک معنا [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 95-115]
 • طیب حسینی*، سید محمود بررسی پیشینه و سیر تحول در مسأله استعمال لفظ در بیش از یک معنا [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 48-103]

ع

غ

 • غفوری‌نژاد، محمد مفهوم‌شناسی ضرر و ضرار (با رویکردی به آرای آیت‌الله سید احمد مددی موسوی) [دوره 7، شماره 25، 1399، صفحه 69-94]

ف

 • فائزی، محمد استفاده عموم و اطلاق از ترک استفصال و ترک استیضاح [دوره 6، شماره 24، 1399]
 • فائزی، محمد مفهوم تعلیل [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 67-92]
 • فائزی، محمد کاوشی اصولی پیرامون جبران ضعف دلالت با تمسک به فهم مشهور [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 97-116]
 • فاضل لنکرانی، محمد جواد رسالة فی حقیقة الوضع [دوره 1، 2و3، 1382، صفحه 144-182]
 • فخلعی، محمدتقی ماهیت انقلاب نسبت (نگاهی نو به روش‌شناسی ملااحمد نراقی در حل تعارضات) [دوره 6، شماره 24، 1399]
 • فروغی، روح الله احکام اعتباریات از دیدگاه محقق اصفهانی [دوره 7، شماره 25، 1399، صفحه 33-46]
 • فروغی، روح الله دیدگاه محقق اصفهانی; در انکار اراده تشریعی [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 1-30]

ق

 • قائینی، محمد قاعدة اختصاص الجزئیة و الشرطیة والمانعیة و وجوب القضاء بغیر القاصر والمضطرّ [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 46-60]
 • قاسمی سپرو، امیر حسین تحلیل تطبیقی لوازم دلیل اصل عملی [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 71-96]
 • قافی، حسین اصل برائت و کاربرد آن در حقوق [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 94-114]
 • قدمی، سیدمحمدباقر نگاهی انتقادی به حجیت ذاتی قطع [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 43-70]

گ

ل

 • لاریجانی، صادق داوری میان منطقیان و اهل ادب در تحلیل مفاد جملات شرطی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 7-52]
 • لاریجانی، صادق تمایز علوم [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 7-71]
 • لاریجانی*، صادق استدلال اثباتی شیخ انصاری1 بر امتناع واجب مشروط [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 7-46]
 • لاریجانی*، صادق نظریّة التّوسّط بین الإجتهاد و التّقلید القسم الأوّل [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 9-53]
 • لانصاری، محمد رضا کتاب الصادع فی الرد علی من قال: بالقیاس و الرأی و التقلید و الاستحسان و التعلیل [دوره 2، شماره 4 و 5، 1382]
 • لاهوتیان، حسن واکاوی مناسبات «حسن و قبح» و «مصلحت و مفسده» مبتنی بر رویکرد شهید صدر (ره) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 121-144]

م

 • مؤمن، محمد المعنی الحرفی [دوره 1، شماره 1، 1381، صفحه 43-50]
 • مبلغی، احمد ضوابط بهره گیری از مبانی کلامی در اصول و بررسی کارکردهای متنوع آن [دوره 1، 2و3، 1382، صفحه 39-62]
 • مبلّغی، أحمد النظریّة الفقهیة إمکانیّتها، مکانتها ومکوّناتها [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 115-144]
 • مبلّغی، أحمد مصدریة السنّة الفعلیة للفقه السیاسی؛ قابلیات و محدودیات [دوره 4، شماره 13، 1391]
 • مبلّغی، أحمد نظریّة تفصیل السنة لمفاهیم القرآن الکریم [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 55-73]
 • مجدآرا، علیرضا بازخوانی اعتبار سنجی اجماع مدرکی از منظر استاد آملی لاریجانی [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 31-42]
 • محفوظی، محمدمهدی بررسی امکان «وجوب مشروط» با تاکید بر دیدگاه استاد آملی لاریجانی [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 35-66]
 • محمدی، سید صادق چند تطبیق اصولی در فقه [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 82-100]
 • محمدی منفرد، بهروز واکاوی مناسبات «حسن و قبح» و «مصلحت و مفسده» مبتنی بر رویکرد شهید صدر (ره) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 121-144]
 • مددی الموسوی،، سید علی رضا؛ مساله اجماع قدما در باب حجیت خبر واحد و دیدگاه متقابل سیدمرتضی و شیخ طوسی [دوره 6، شماره 22، 1393]
 • مطر الهاشمی، السید علی حسن کشف الدلیل عن المراد الواقعی للشارع [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 7-24]
 • مطر الهاشمی، السید علی حسن علاقات الأدلّة الشرعیّة [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 150-193]
 • مفتّح، محمّد هادی مکانت دلیل عقلی در اصول فقه نزد فریقین [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 62-80]
 • منافی، سید حسین حجّیت تقریر معصوم از دیدگاه اصولیان شیعه [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 103-140]
 • منافی، سید حسین تبعیض بین علّت و حکم معلّل در جهت صدور [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 101-120]
 • منافی، سید حسین مفهوم تعلیل [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 67-92]
 • منافی، سید حسین تحلیل تطبیقی لوازم دلیل اصل عملی [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 71-96]
 • منافی، سیّد حسین بررسی حجّیّت إطمینان [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 53-75]
 • منافی *، سید حسین نقل در دلالت الفاظ و افعال [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 95-112]
 • منافی،، سید حسین بررسی تعداد احکام تکلیفی و ملازمه بین آنها [دوره 6، شماره 21، 1393]
 • موحدی، مرتضی وجوب غیری اجزاء واجب [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 83-104]
 • میهن دوست، رضا نگاهی انتقادی به حجیت ذاتی قطع [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 43-70]

ن

 • نجفی (بستان)، جعفر دراسة فی أصالة عدم الزیادة [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 11-20]
 • نظری، فاطمه بررسی حجیت ادله عقلی در کشف مقاصد شریعت [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 145-166]
 • نقیب پور، سید علیرضا موانع فهم متن از دیدگاه شهید صدر [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 65-100]
 • نهاوندی، علی استفاده عموم و اطلاق از ترک استفصال و ترک استیضاح [دوره 6، شماره 24، 1399]
 • نهاوندی، علی واکاوی حقیقت مفهوم مخالف و ملاک تحقق آن در مدرسه اصولی فریقین [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 93-120]
 • نوری، سید حسین تأملی در ضوابط عدم حصر شبهه [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 138-160]

ه