کلیدواژه‌ها = جمع عرفی
موانع فهم متن از دیدگاه شهید صدر

دوره 6، شماره 24، آذر 1399، صفحه 65-100

سید علیرضا نقیب پور