کلیدواژه‌ها = حقیقت شرعیه
چند تطبیق اصولی در فقه

دوره 5، شماره 17، خرداد 1392، صفحه 82-100

سید صادق محمدی