نویسنده = سید حسین منافی
تحلیل تطبیقی لوازم دلیل اصل عملی

دوره 8، شماره 27، شهریور 1400، صفحه 71-96

سید حسین منافی؛ امیر حسین قاسمی سپرو


مفهوم تعلیل

دوره 8، شماره 26، خرداد 1400، صفحه 67-92

سید حسین منافی؛ محمد فائزی